H2O POOL SHOCK 1 l

Neohodnotené
Značka: H2O COOL

BEZCHLÓROVÁ ŠOKOVÁ DEZINFEKCIA

Varianta
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Dostupnosť Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvoľte variant
Možnosti doručenia
Kód: 700201 700203 700205 700210 700220 Zvoľte variant
€15 €40 €64 €123 €220 od €15
H2O POOL SHOCK 1 l
Neohodnotené
Značka: H2O COOL
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Priaznivé ceny
Priaznivé ceny
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie
Vernostný program
Vernostný program

H2O POOL SHOCK je novodobý, tekutý koncentrovaný prípravok na šokovú dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazénov (s filtráciou aj bez filtrácie). Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam pri uvedení bazénu do prevádzky po dlhšej pauze. Je vhodný na rýchle – šokové vyčistenie vody pri extrémnom zaťažení bazénov (veľký počet kúpajúcich sa, vysoká teplota vody, výskyt rias a podobne).

Dávkovanie:

  • upravte pH vody na úroveň 6,8 - 7,2
  • bežné dávkovanie - 150ml / 10m3 vody v bazéne
  • pri uvedení bazéna do prevádzky - 200ml / 10m3 vody v bazéne

Balenie:

  • 1l fľaša
  • 3l kanister
  • 5l kanister
  • 10l kanister
  • 20l kanister

Nebezpečné látky

polyhexamethylen guanidinhydrochlorid
Alkyl (C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy;
alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
(ADBAC/BKC (C12-C16))

Výstražné upozornenia
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Iná nebezpečnosť
Látka nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1272/2008.
 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. 

Dodatočné parametre

Kategória: Bezchlórová bazénová chémia
Zvoľte variant: 1 l
Forma: roztoky
Typ: bezchlórové

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: