SILCO CHLOR ŠOK 1 kg

Neohodnotené
Značka: SILCO

SILCO CHLOR ŠOK

Dichlórizokyanurát sodný (Index 613-030-00-X, EC 220-767-7, CAS 2893-78-9)

Položka bola vypredaná…
Dostupnosť Na dotaz
Možnosti doručenia
Kód: 400001
€10 –20 % €8
SILCO CHLOR ŠOK 1 kg
Neohodnotené
Značka: SILCO
SILCO CHLOR ŠOK 1 kg
€10 –20 %
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
Priaznivé ceny
Priaznivé ceny
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie
Vernostný program
Vernostný program

Dichlórizokyanurát sodný (Index 613-030-00-X, EC 220-767-7, CAS 2893-78-9)

 

Charakteristika: SILCOPOOL&SPA Chlór Šok je granulovaný prípravok určený pre rýchlu úpravu hodnoty chlóru v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny. Je možné ho použiť aj pre počiatočné chlórovanie pri napustení bazéna alebo pre pravidelnú údržbu vody. Prípravok má baktericídne a algicídne účinky, likviduje baktérie a vodné riasy. Návod na použitie: Šoková úprava / prvé chlórovanie - 20 g/m³ vody. Pravidelne (2x týždenne) kontrolujte hodnoty pH a chlóru, pre dosiahnutie stabilne čistej a priezračnej vody je potrebné udržovať pH na hodnotách 7,0 - 7,4, obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,5 mg/l. V prípade poklesu hodnoty chlóru pod 0,3 mg / l je nutné jeho množstvo zvýšiť. Odporúčame preto dávkovať zhruba 5 g/m³ vody pre pravidelnú údržbu, v závislosti od teploty vody a zaťaženie bazéna. Množstvo prípravku podľa objemu vody v bazéne rozpustite v nádobe s vodou a potom pri zapnutom filtračnom zariadení prilievajte do bazénovej vody. Prípravok je možné pomaly sypať aj priamo do skimmera, tak aby bol pomaly absorbovaný, granulát sa nesmie v zberači hromadiť. Než dôjde k dôkladnému premiešaniu prípravku je vhodné vylúčiť prítomnosť osôb  v bazéne! Po aplikácii a úplnom rozpustení odmeraného množstva prípravku opäť skontrolujte hodnotu chlóru. Pokiaľ dôjde  k predávkovaniu chlóru a nameraná hodnota je vyššia ako 0,5 mg/l, prestaňte bazén používať a vyčkajte samovoľného poklesu hodnoty chlóru. Pre maximálnu účinnosť vykonávajte chlorovanie najlepšie večer. Vhodné pre neprofesionálne použitie. Skladovanie: Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v suchu a chlade, oddelene od horľavých látok  a kyselín, oxidačných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladujte prípravok dlhšiu dobu na nevetranom mieste a pri teplote nad 25 °C. Skladovanie pri vyššej teplote môže viesť k rýchlemu rozkladu, vývinu chlórového plynu  a tepla dostatočného k zapáleniu horľavých materiálov. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

 

Výrobok typu: PT2. Obsah účinnej látky: Dichlórizokyanurát sodný / Troclosene sodium (CAS 2893-78-9) 600 g/kg. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Údaje pre dekontamináciu: V prípade rozsypania granulát zmeťte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovane nepoužívajte.

 

Prvá pomoc: Pri vdýchnutí: Okamžite prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou: Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachujte prúdom tečúcej vody, roztvorte očné viečka, ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa vodou. Zaistite lekárske ošetrenie. Výstražné upozornenia: H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H302 Škodlivý po požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu. P270  Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P312  Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P501 Odstráňte obsah/obal podľa platných predpisov. EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Dodatočné parametre

Kategória: Chlórová bazénová chémia
Hmotnosť: 1 kg
Zvoľte variant: 1 kg
Forma: granule
Typ: chlórová dezinfekcia
Varianta: SILCO CHLOR ŠOK 1 kg
Položka bola vypredaná…

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: